A Projekt

EYESS – European Youth Engaging in Solidarity and Sport

Célkitűzések

A hátrányos megkülönböztetés, az erőszakos szélsőségesség és a társadalmi kirekesztés más formái továbbra is jelentős kihívás elé állítják Európát. A társadalmi kirekesztés nem új jelenség, de legújabb megnyilvánulási formái és mérete új kihívásokat jelentenek, amelyek innovatív megközelítést igényelnek. A társadalmi befogadás terén fokozott erőfeszítéseket kell tennünk a kirekesztéshez kapcsolódó kihívások és problémák tudatosítása érdekében.

A sport megfelelő alkalmazása elősegítheti a tolerancia kialakulását, a mások iránti tisztelet és együttműködés fejlesztését, a hűség és a barátság, valamint a tisztességes játékhoz kapcsolódó értékek ösztönzését, így hozzájárul a társadalmi befogadáshoz.

Az European Youth Engaging in Solidarity and Sport (EYESS) projekt célja a társadalmi befogadás ösztönzése, a diszkrimináció és az intolerancia sporton keresztüli leküzdése, illetve a “Mondiali Antirazzisti” bevált gyakorlatainak átadása a civil társadalom és az akadémiai szféra közötti új partnerségre építve Görögországban, Magyarországon, Ausztriában, Olaszországban. és Dániában.

Ennek keretében a projekt célja:

– A résztvevő szervezetek számára lehetővé tenni a “Mondiali Antirazzisti” modelljének és módszertanának átvételét és gyakorlatba ültetését a helyi szinten, beleértve az akadémiai szférát is.

– A helyi intézmények és a civil társadalom tudatosságának fokozása a sportról, mint a társadalmi befogadás eszközéről, valamint az erre a célra szolgáló helyi eseményekben rejlő lehetőségekről.

– A bevándorlók, etnikai-nemzeti kisebbségek és a helyi fiatalok sportban való részvételének ösztönzése, valamint a társadalmi csoportok közötti konstruktív párbeszéd kialakítása.

– A sportszervezők, ifjúsági munkások és hasonló területen dolgozók képzése társadalmi tudatosságuk és készségeik fejlesztése érdekében, annak érdekében, hogy kiszolgáltatott társadalmi csoportok beilleszkedése érdekében tudják alkalmazni a sportot, mint pedagógiai eszközt.

– „Híd” kialakítása olyan felsőoktatási intézmények és a non-profit szervezetek között, amelyek elkötelezettek az önkéntesség és a hátrányos helyzetű emberek bevonása mellett.

– A bevált gyakorlatok cseréjének és a hálózatépítésnek előmozdítása azon intézmények között, akik különféle szerepkörökben járulnak hozzá a sport- és társadalmi szakpolitikák kialakításához és gyakorlatba ültetéséhez, illetve elkötelezettek az antidiszkrimináció, a társadalmi befogadás és a társadalmi problémák megoldásának tekintetében.

Tevékenységek

A EYESS projekt a következő főbb elemekből áll:

 • Gyakorlati és elméleti képzés, amely növeli a partner szervezetek képességét és kapacitását a Mondiali Antirazzisti és hasonló sportesemények helyi szinten való megvalósítására;
 • A Mondiali Antirazzisti modelljén alapuló 5 pilot esemény kivitelezése annakérdekében, hogy a képzések során elsajátított tudás és készségek a gyakorlatban is megvalósításra kerüljenek. Cél továbbá a közösen kifejlesztett képzési anyag tesztelésére és a projekt végső eredményének gazdagítására szolgáló egyéb eszközök létrehozására (úgynevezett eszköztár);
 • Eszköztár, amely a megszerzett know-how alkalmazásával képes megmutatni és megsokszorozni a projekt eredményeit;
 • A projekt hatásának értékelése;
 • Disszeminációs események.

Módszertan

A projekt egy összetett, elméleti és gyakorlati elemekre épülő képzési folyamat, amely során a partnerek a végső eredmények elérése közben aktívan tanulnak, illetve a rasszizmus és a hátrányos megkülönböztetés elleni elköteleződésük is fokozatosan erősödik a sport és kulturális események megvalósításán keresztül.
Az EYESS projekt a civil társadalom és az akadémiai szféra közötti partnerségre épít, elismerve az ezen szektorokban dolgozó emberek szerepét a sporton keresztüli társadalmi befogadás erősítése érdekében. Noha a civil társadalom és a non-profit szervezetek szerepét széles körben elismerik a társadalmi megkülönböztetés elleni küzdelem területén, ugyanez nem történik meg az egyetemekkel és felsőoktatási intézményekkel. Az akadémiai szférának, különösen a sporttudományokkal és a szociális munkával foglalkozó szereplőknek óriási társadalmi lehetősége van a diszkriminációellenes hozzáállás előmozdításában és a társadalmi befogadás erősítésében. Ez az a lehetőség, amire az EYESS projekt épít.

Várható eredmények

A projekt különösen a fiatalok, az egyetemi hallgatók és a bevándorlók, valamint a velük foglalkozó szervezetek számára szól (többek között a társadalmi befogadásra és diszkrimináció elleni küzdelemre koncentráló non-profit szervezetek, ifjúsági szervezetek és egyetemek, különös tekintettel a sporttal és a szociális munkával foglalkozó egységek).

Ennek fényében a projekt várható eredményei:

 • A partner szervezeteket képviselő 20 fiatal részvétele az olaszországi “Mondiali Antirazzisti” sporteseményen (Erasmus hallgatók, sport- és szociális/ifjúsági munkás hallgatók, bevándorlók és fogyatékkal élő fiatalok).
 • 150 fiatal részvétele a replikációs szakaszban (vagyis a helyi pilot rendezvényeken), ahol minden országban megvalósul a Mondiali Antirazzisti kísérleti változata (országonként kb. 30 résztvevő, 6 csapat, csapatonként 5 játékos)
 • 3000 ember részvétele a pilot eseményekben közönségként
 • 2 egyetem és 1 akadémia, 1 ifjúsági szervezet, 2 sport és társadalmi integrációra szakosodott non-profit szervezet részvétele a Mondiali Antirazzisti sporteseményen és a helyi pilot rendezvényeken.
 • legalább 10 további non-profit szervezet (a sport, a társadalmi befogadás és az felsőoktatási szféra területén tevékenykedő szervezetek) bevonása a helyi pilot eseményekbe.
 • 15 helyi szintű önkormányzat és intézmény bevonása a disszeminációs tevékenységekbe
 • Az online kommunikációs és disszeminációs tevékenység a következő célt fogja elérni:
 • 45 ezer 15–29 éves fiatal (25 ezer Olaszországban, 5 ezer minden országban: Görögország, Magyarország; Ausztria, Dánia)
 • 1 ezer tanár és professzor 5 partnerországban
 • 200 non-profit szervezet, amelyek a diszkrimináció, az ifjúság és az integráció területére szakosodtak